Εγγύηση

Εγγύηση

Τα προϊόντα μας είναι εγγυημένα έναντι ελαττωμάτων στα υλικά ή στην εργασία υπό τον όρο της θεμιτής και ορθής χρήσης. Οποιοδήποτε προϊόν φέρεται ως ελαττωματικό θα επισκευαστεί ή αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν όταν μας επιστραφεί με πληρωμένο το κόμιστρο, η εξέτασή του επιβεβαιώσει τέτοιο ελάττωμα και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να επισκευάζουμε εργαλεία ή να αντικαθιστούμε μόνο τα ελαττωματικά εξαρτήματα, αντί της πλήρους αντικατάστασης του προϊόντος. Οι πελάτες δεν έχουν εξουσιοδότηση να πραγματοποιούν αντικατάσταση των προϊόντων μας χωρίς προηγούμενη έγκρισή μας. 

Νομική ευθύνη

Βάσει της παραπάνω εγγύησης, εξαιρούνται με την παρούσα ρητά όλες οι άλλες εγγυήσεις ρητές ή συναγόμενες, προϋποθέσεις, υποσχέσεις ή ισχυρισμοί, όπως και να επιβάλλονται. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για παρεπόμενες απώλειες, ζημίες ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, όπως και να προκύψει.