Εγγύηση

 Βάσει της παραπάνω εγγύησης, εξαιρούνται με την παρούσα ρητά όλες οι άλλες εγγυήσεις ρητές ή συναγόμενες, προϋποθέσεις, υποσχέσεις ή ισχυρισμοί, όπως και να επιβάλλονται. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για παρεπόμενες απώλειες, ζημίες ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, όπως και να προκύψει.

Εγγύηση

Τα προϊόντα μας είναι εγγυημένα έναντι ελαττωμάτων στα υλικά ή στην εργασία υπό τον όρο της θεμιτής και ορθής χρήσης. Οποιοδήποτε προϊόν φέρεται ως ελαττωματικό θα επισκευαστεί ή αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν όταν μας επιστραφεί με πληρωμένο το κόμιστρο, η εξέτασή του επιβεβαιώσει τέτοιο ελάττωμα και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να επισκευάζουμε εργαλεία ή να αντικαθιστούμε μόνο τα ελαττωματικά εξαρτήματα, αντί της πλήρους αντικατάστασης του προϊόντος. Οι πελάτες δεν έχουν εξουσιοδότηση να πραγματοποιούν αντικατάσταση των προϊόντων μας χωρίς προηγούμενη έγκρισή μας.

Νομική ευθύνη