GARANTIIPOLIITIKA?

DEWALT EUROOPA ELEKTRITÖÖRIISTADE 1-AASTANE GARANTII  

DEWALT on veendunud oma toodete kvaliteedis ja pakub nende professionaalsetele kasutajatele suurepärast garantiid. See garantiikiri täiendab ning ei piira mingil moel teie lepingulisi õigusi professionaalse kasutajana ega teie seaduslikke õigusi mitteprofessionaalse erakasutajana. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Vabakaubanduspiirkonna territooriumil.

Vastavalt DEWALT Euroopa elektritööriistade garantii tingimustele, mis on saadaval teie kohalikus DEWALTi kontoris, edasimüüja juures või veebilehel www.2helpU.com, võib DEWALT kõik defektsed osad tasuta välja vahetada või oma äranägemisel tööriista tasuta välja vahetada, kui teie DEWALTi tootel 12 kuu jooksul alates ostukuupäevast vigaste materjalide või töö tõttu rikkeid esineb.

DEWALT jätab endale õiguse keelduda selle garantii raames mis tahes nõudest, mis volitatud remonditöökoja hinnangul ei ole kooskõlas välja toodud DEWALT Euroopa garantii tingimustega.

Kui soovite esitada nõude, pöörduge müüja poole või otsige veebist või DEWALTi kataloogist üles lähim volitatud DEWALTi remonditöökoda, või võtke ühendust kasutusjuhendis märgitud aadressil asuva DEWALTi kontoriga.

Nimekirja volitatud DEWALTi remonditöökodadest ja kogu info meie müügijärgse teeninduse kohta leiate internetist aadressil www.2helpU.com.

1. DEWALTi Euroopa elektritööriistade ÜHEAASTANE garantii Kui Teie DEWALTi elektritööriistal tekib tõrge vigase materjali või töö tõttu 12 kuu jooksul alates ostukuupäevast võib DEWALT vastavalt allolevates jagudes 2 kuni 4 toodud garantiitingimustele kõik defektsed osad tasuta välja vahetada või oma äranägemisel tööriista tasuta välja vahetada.

2. Üldised tingimused 2.1 DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii on saadaval DEWALTi orginaaltoote kasutajatele, kes on ostnud DEWALTi toote DEWALTi volitatud edasimüüjalt Euroopas ning kasutavad toodet oma äris või ametil. DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii ei laiene isikutele, kes on ostnud DEWALTi toote edasimüügi või väljalaenutamise eesmärgil. 2.2 See garantii ei ole üleantav. See laieneb ainult DEWALTi originaaltoote kasutajale, kes on ostnud toote vastavalt punktis 2.1 toodud tingimustele. 2.3 Garantii rakendub kõikidele DEWALTi professionaalsetele elektritööriistadele, kui vastupidist pole spetsiaalselt välja toodud. 2.3 Toote parandamine või välja vahetamine selle garantii korras ei pikenda ega lähtesta garantiiperioodi. Garantiiperiood algab esialgsest ostukuupäevast ja lõpeb 12 kuud hiljem. 2.4 DEWALT jätab endale õiguse keelduda selle garantii raames mis tahes nõudest, mis volitatud remonditöökoja hinnangul ei ole põhjustatud vigasest materjalist või tööst, või ei ole kooskõlas välja toodud DEWALT Euroopa elektritööriistade garantii tingimustega. 2.5 DEWALTi garantii ei kata kaubaveo- ja transpordikulusid DEWALTi toote kasutaja ja ostukoha või vahel DEWALTi toote kasutaja ja DEWALTi volitatud teeninduskeskuse vahel.

3. DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii alla mittekuuluvad tooted DEWALTi elektritööriistade garantii alla mittekuuluvad tooted on järgmised: 3.1 Tooted, mis ei ole valmistatud DEWALTi Euroopa spetsifi katsiooni kohaselt ja on imporditud mitevolitatud edasimüüja poolt asukohtadest väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa Vabakaubanduspiirkonda. 3.2 Tööriista juurde kuuluvad lisatarvikud, mida peetakse kulumaterjalideks, nt puuripead, saelehed ja abrasiivkettad. 3.3 Tooted, mida rakendatakse seeriatootmisel, mida müüakse rendifi rmadele, või teenuse osutamise või ettevõtetevahelise lepinguga, ei kuulu garantii alla ja neile rakenduvad teised garantiitingimused, mis on täpsustatud tarnelepingus. 3.4 DEWALTi märgitooted, mida pakuvad partnerid ja millele rakenduvad konkreetsete toodetega seotud garantiitingimused. Vt tootega kaasas olevaid dokumente. 3.5 Toode, mis on osa garantiiremonti antavast komplektist, kuid mille tootmise kuupäeva kood ei vasta teistele komplekti toodetele ja/või ostu kuupäevale.

3.6. Käsitööriistad, riided, isikukaitsevahendid. 3.7 Tooted, mida kasutatakse tootmisel või intensiivsetel töödel või protsessides, välja arvatud juhul, kui neile kehtib DEWALTi hooldusplaan.

4. Garantiinõude välistused Selle garantii nõudeid võib tagasi lükata järgmistel tingimustel: 4.1 DEWALTi hooldusettevõttele ei ole võimalik piisavalt tõestada, et toote rikke põhjustas vigane materjal või tootmisdefekt. 4.2 Rike või kahjustus on tekkinud tavakasutusel tekkiva kulumise tulemusel. Vt punkti 4.14. Kõik tooted kuluvad kasutamisel. Oluline on valida õige toode. 4.3 Toote kuupäeva koodi ja seerianumbrit ei saa kontrollida. 4.4 Kui toode remonti tuuakse, ei esitata koos sellega ostu tõendava dokumendi originaali. 4.5 Rikke on põhjustanud toote väärkasutamine, sh mahapillamine, õnnetus või kasutusjuhendiga mitte kooskõlas olev kasutamine. 4.6 Rikke on põhjustanud DEWALTi lisatarvikute või kinnituste või kulumaterjalide kasutamin, mida pole heaks kiidetud ega kasutusjuhendis soovitatud. 4.7 Kõikide toodete puhul, kus originaaltoodet on muudetud. 4.8 Produkt został lub miał być poddany naprawom przeprowadzanym przez inną osobę niż autoryzowany serwisant DEWALT, lub gdy podczas naprawy użyto nieoryginalnych części DEWALT. 4.9 Toote ülekurnamine või kasutamise jätkamine pärast osalist riket. 4.10 Kasutamine ebanormaalses keskkonnas, sh vedelike ja muude ainete sisestamine. 4.11 Hooldus on puudulik ja kuluvaid osi pole välja vahetatud. 4.12 Toote tagastamisel puuduvad sellelt mõned sad või on asendatud mitteoriginaalosadega. 4.13 Toote defekti on põhjustanud seadistamine, reguleerimine või kokkupanek, mida oleks pidanud teostama kasutusjuhendis kirjeldatud isik. Kõiki tooteid kontrollitakse tootmise ajal. Mis tahes kohaletoimetamisel avastatud kahjustusest või valeseadistusest tuleb edasimüüjat kohe teavitada. 4.14 Rike või kahjustus on tekkinud tavakasutusel tekkiva osa kulumise tulemusel. Osade kulumine hõlmab, kuid ei ole piiratud järgmiste näidetega: Tavaosad Süsiharjad, juhtmekomplektid, ümbrised, padrunid, äärikud, terahoidikud, tihendid, O-rõngad, määrdeained, rasv Tootespetsiifi lised osad Hoolduskomplektid Kinnitusvahendid O-rõngad, juhtterad, vedrud, kaitserauad Haamrid Põrkeraud, silindrid, tööriistahoidik, põrkmehhanismid Löömisel kasutatavad tööriistad Alasi, puuripea hoidik, löögiriist

MILLINE ON DeWALTI GARANTIIPOLIITIKA?

4

NÕUDE HINDAMINE – ESIMESED SAMMUD

Enne mis tahes nõude garantii raames kontrollimist tuleb saada ostu tõendav dokument. Väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Vabakaubanduse tsooni ostetud tooted, millel pole CE-märgist, ei ole DEWALTi garantiiga kaetud. DEWALTi tootel peab olema CE-märgis kirjas nii, nagu allpool näidatud:

 

CE-märgis on juriidiline nõue toodetele, mille kasutus on kindlaks määratud ühes või mitmes Euroopa direktiivis. DEWALTi tootete puhul tähendab see, et DEWALT on kontrollinud, et toode vastab asjaomastele direktiividele*.

* Siia hulka ei kuulu laserid ja pneumaatika, need tooted ei vaja CEmärgist.

5. Garantiinõude esitamine 5.1 Garantiinõude esitamiseks võtke ühendust lähima edasimüüjaga või uurige lähima DEWALTi poolt volitatud DEWALTi remonditöökoja asukoht välja veebilehelt www.2helpU.com. 5.2 DEWALTi tööriist tuleb tagastada edasimüüjale või volitatud DEWALTi remonditöökotta koos kõigi osadega ja ostu tõendava dokumendiga. 5.3 DEWALTi volitatud remonditöökojas kontrollitakse toodet ja kinnitatakse, kas garantiiremondi nõue on kehtiv või mitte. 5.4 Kui garantiiremondi käigud leitakse kulunud osi, võib remonditöökoda esitada kulunud osade parandamise või väljavahetamise eest hinnapakkumise. 5.5 Kui ei suudeta tagada toodete õiget hooldust, võivad edasised garantiinõuded muutuda kehtetuks. 5.6 Kui toode on parandatud, tagastatakse see asukohta, kus see käesoleva garantii raames parandusse viidi.

6. Kehtetud garantiinõuded 6.1 DEWALT jätab endale õiguse keelduda selle garantii raames mis tahes nõudest, mis volitatud remonditöökoja hinnangul ei ole kooskõlas välja toodud DEWALT Euroopa garantii tingimustega. 6.2 Kui DEWALTi volitatud hooldusettevõte nõuet vastu ei võta, teavitatakse omanikku keeldumise põhjusest ning tööriista parandamise hinnangulisest maksumusest. Kui garantiinõuet vastu ei võeta, võib ettevõte esitada arve tööriista uuesti kokku panemise ja defektse toote tagastamise eest.

7. Tingimuste muudatused 7.1 DEWALT jätab endale õiguse oma garantiipoliitikat, -perioode ja toodete garantiikõlblikkust etteteavitamata üle vaadata ja muuta, kui seda peetakse asjakohaseks. 7.2 Käesolevad garantiitingimused on saadaval veebilehel www.2helpU.com. Või võtke ühendust kohaliku DEWALTi edasimüüja, volitatud remonditöökoja või DEWALTi kontoriga. DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastane garantii

DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii või kehtida teie tootele 1 kuni 3 aastat alates ostukuupäevast ning vastavalt järgmistele tingimustele.

1. Registreerimine Toode on registreeritud DEWALTi toote originaalkasutaja poole 4 nädala jooksul peale ostmist aadressil www.DEWALT.eu/3. (Vajalikud on DEWALTi toote kasutaja kontaktandmed, tööriista katalooginumber, seerianumber ja kuupäeva kood). Registreerida pole vaja komplekte, mis sisaldavad paljusid erinevaid tooteid, kuid registreerida tuleb komplekti kuuluvad eraldi tooted.

2. Üldised tingimused 2.1 DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastane

garantii on saadaval DEWALTi orginaaltoote kasutajatele, kes on ostnud DEWALTi toote DEWALTi volitatud edasimüüjalt Euroopas ning kasutavad toodet oma äris või ametil. DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii ei laiene isikutele, kes on ostnud DEWALTi toote edasimüügi või väljalaenutamise eesmärgil. 2.2 See garantii ei ole üleantav. See laieneb ainult DEWALTi originaaltoote kasutajale, kes on ostnud ja registreerinud toote nii, nagu ülalpool kirjeldatud. 2.3 Lisaks selles dokumendis välja toodud tingimustele kehtivad ka DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantiis välja toodud tingimused. 2.4 A Toote parandamine või välja vahetamine selle garantii korras ei pikenda ega lähtesta garantiiperioodi. 3-aastane garantiiperiood algab esialgsest ostukuupäevast ja lõpeb 36 kuud hiljem. 2.5 Registreerides toote DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastase garantii raames, nõustub DEWALTi toote kasutaja ülaltoodud tingimustega ja sellega, et tootele ei kehti DEWALTi poliis 30-1-1, mis tühistati 01.01.2016.

3. DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastase garantii alla mittekuuluvad tooted. Lisaks DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantiis jaos 3 väljatoodud toodete väljaarvamistele on välja arvatud ka järgmised DEWALTi kaubamärgiga tooted: Kinnitusvahendid, nt naelutustööriistad, löögivahendid Akud ja laadijad Ümberehitatud või uuendatud tooted, millel on lisamärgis „Tehase poolt ümber ehitatud“ ja/või „Q“. Kompressorid ja generaatorid.

4. Garantiinõude esitamine 4.1 Garantiinõude esitamiseks võtke ühendust Edasimüüjaga või otsige veebilehelt www.2helpU. com lähim DEWALTi volitatud DEWALTi remonditöökoda. 4.2 DEWALTi tööriist tuleb tagastada edasimüüjale või volitatud DEWALTi remonditöökotta koos kõigi osade, ostu tõendava dokumendi ja kehtiva DEWALTi Euroopa elektritööriistade 3-aastase garantii tõendiga. 4.3 DEWALT jätab endale õiguse keelduda selle garantii raames mis tahes nõudest, mis volitatud remonditöökoja hinnangul ei ole põhjustatud vigasest materjalist või tööst, või ei ole kooskõlas välja toodud DEWALT Euroopa elektritööriistade garantii tingimustega.

5. Tingimuste muudatused 5.1 DEWALT jätab endale õiguse oma garantiipoliitikat, -perioode ja toodete garantiikõlblikkust etteteavitamata üle vaadata ja muuta, kui seda peetakse asjakohaseks. 5.2 Käesolev DEWALTi Euroopa elektritööriistade garantii. Tingimused leiate veebilehelt www.2helpU.com, kohalikult DEWALTi edasimüüjalt või DEWALTi kontorist.