Prístroje, ktoré nie sú určené pre Európsky trh

Prístroje bez zhody s CE


DEWALT je výrobcom kvalitného elektrického náradia a príslušenstva. Naše výrobky a služby sú ponúkané vo viac než 100 krajinách.

Každý výrobok podlieha rôznym legislatívnym požiadavkám v závislosti na tom, kde je na trh uvádzaný. Európsky parlament vykonáva legislatívny postup formou noriem, ktorým musia elektrické náradie, prídavné zariadenia a príslušenstvo vyhovovať pred tým, než dostanú označenie CE a budú uvedené na európsky trh.

Okrem toho európska legislatíva právne vyžaduje, aby určité výrobky získali certifikát schváleného typu CE homologizáciou vykonanou kvalifikovanou testovacou organizáciou (úradný orgán) ešte predtým, než budú ponúkané na predaj. Ak bol výrobok výslovne určený pre európsky trh, certifikáciu nie je nutné vykonávať. Čiastkovým záujmom je zaistiť, aby všetky výrobky DEWALT vyhovovali zodpovedajúcim bezpečnostným normám.

Všetky výrobky DEWALT ponúkané na európskom trhu zodpovedajú CE. DEWALT Europe nesie zákonnú zodpovednosť za zaistenie, aby výrobky ponúkané na európskom trhu zodpovedali všetkým legislatívnym požiadavkám požadovaným na získanie označenia CE.

To neplatí pre výrobky predávané na iných trhoch, ako sú USA a Ďaleký Východ, pri ich dovoze do európskych krajín používateľom alebo treťou stranou. Aj keď môže hlavná časť výrobku vyzerať podobne ako výrobok ponúkaný v Európe, konštrukcia takého výrobku alebo niektoré z jeho súčastí nemusia CE zodpovedať.

Navyše DEWALT poskytuje pre zákazníka štruktúrovanú podporu prostredníctvom záruk (zahŕňajúcich opravy a servis). Tieto záruky sú špecifické pre danú krajinu alebo región (napr. USA/EÚ).

V prípade, že európsky používateľ získa výrobok zakúpený mimo Európy a požaduje pre tento výrobok podporu v Európe, musí kontaktovať predajcu, kde bol tento výrobok zakúpený. Ak bol výrobok zakúpený prostredníctvom internetu, právne zodpovednou osobou sa stáva predajca alebo dovozca, a to aj vrátane zodpovedajúcej bezpečnosti a ďalších predpisov. Ak sa tieto preukážu ako neuspokojivé, používateľ by mal kontaktovať oddelenie služieb pre zákazníkov DEWALT vo svojej krajine, kde mu môže byť za určitých podmienok poskytnutá alternatívna obmedzená podpora.

Používatelia by si mali byť vedomí, že ak budú kontaktovať spoločnosť DEWALT priamo v krajine pôvodu výrobku, spoločnosť DEWALT nemôže poskytnúť z vyššie uvedených dôvodov podporu mimo svojej krajiny/regiónu.